Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Ik maak u er graag op attent dat ik uw persoonsgegevens verzamel en gebruik omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor mijn (potentiële) klanten als voor partijen bij wie ik zaken en/of diensten inkoop.

Voor (potentiële) klanten: Ik gebruik uw gegevens om u een offerte toe te sturen, te bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst moet voldoen, om werkzaamheden voor u te verrichten, te factureren en met u vlot en efficiënt te communiceren over hoe onze overeenkomst wordt uitgevoerd.

Voor (potentiële) leveranciers of andere opdrachtnemer: Ik gebruik uw persoonsgegevens om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Bij inkoop is dat nodig om u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst moet voldoen, een offerte-aanvraag toe te sturen of een bestelling bij u te plaatsen, uw facturen te betalen en vlot en efficiënt met u te communiceren over de overeenkomst.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het wel mogelijk dat ik geen uitvoering kan geven aan de hiervoor genoemde werkzaamheden.

Doorgifte aan derden
Het is mogelijk dat ik uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten toeleveren of in mijn opdracht werkzaamheden t.b.v. onze overeenkomst uitvoeren. Verder maak ik gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) mijn verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maak ik gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Als u een offerte heeft opgevraagd maar u geen klant bent geworden, dan verwijder ik uw gegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact. Ook als ik een offerte van u heb ontvangen, maar geen klant van u ben geworden, verwijder ik uw persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact. Bent u wel klant geworden of wij bij u, dan bewaar ik uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van 7 jaar komt overeen met de periode gedurende welke ik verplicht ben mijn administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode verwijder ik uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om mij te vragen om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u mij vragen aan wie ik uw persoonsgegevens heb overgedragen.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Maarten Oostdam, Essche Stroom 11, 5032 BG, Tilburg, maarten@oostdamengineering.nl, T +31 (0) 6 51205189. U kunt mij via deze weg ook benaderen voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.